รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

คำนำหน้าชื่อชื่อ - นามสกุลประเภทการสมัครสถานะการชำระเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ศรีหิรัญบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
นางสาววรรณี ไพรภูธรบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
นายประพจน์ ณ บางช้างบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
อาจารย์วรีญา คลังแสงบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์บุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
นางจีรนันท์ บุญอิ่มบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
นางสาวลักขณา บุญณรงค์บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์บุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์บุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
นางนิธวดี โฆสรัสวดีบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
อาจารย์ ดร.อโนชา โรจนพานิชบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
อาจารย์ ดร.ฤดี เอี่ยมเรืองพรบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
นางสาวปาจรีย์ นาคะประทีปบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรีบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
อาจารย์กิตติอำพล สุดประเสริฐบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพลบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
นางสาวเนติมา​ วรพันธุ์บุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
อาจารย์ ดร.เปรมกมล จันทร์กวีกูลบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว
นางสาวปทิตตา อัคราธนกุลบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชำระแล้ว