“โครงการจัดประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ทุนวิจัยทุนที่ 7)”

คำนำหน้าชื่อชื่อ - นามสกุลสังกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรนภัทร กันแก้ววิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์​ สัง​วาระ​นที​คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา นวลมีศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.นันทนา ลัดพลีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.ชวลิต โยงรัมย์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัล ลือวรศิริกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็กคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.นันทนา สุวรรณดิษฐากุลวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
นางสาววรุณญา อัจฉริยบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภากิตติ์ ตรีสุกลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
นางสาวไปรพร แสงจันทร์โรงเรียนสาธิต
อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ณัฐิดา จันหอมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ไพลิน กลิ่นเกษรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์สุวิมล คุปติวุฒิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี