Events Calendar

โครงการ วันที่จัดโครงการ ลิ้งค์ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 Monday, June 13, 2022 โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/listregisethics2022-1