Events Calendar

โครงการ วันที่จัดโครงการ ลิ้งค์ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2566 Tuesday, November 22, 2022 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2566 http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/listresearcher-prelevel-2023
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 Wednesday, November 23, 2022 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/listresearcher-uplevel-2023
โครงการอบรมการคัดเลือกวารสารเพื่อ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 Tuesday, November 29, 2022 โครงการอบรมการคัดเลือกวารสารเพื่อ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/listregisterinterjournal2023-1