หน้าแรก

การรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “RAINS for Thailand Food Valley (นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย)”

food1

แนวทางและขอเขตการสนับสนุนการวิจัย

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอกการวิจัยตามประกาศนี้ และผลงานวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยอาหารจากท้องถิ่นสู่สากล ตลอดจนความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนสำหรับ อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงไทย อุตสาหกรรมแปรรูปกลุ่มผัก ผลไม้ พืชไร่ และวัตถุดิบท้องถิ่นอื่นๆให้ความสำคัญกับวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs โดยดำเนินงานตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก (local economy) ที่มีการพัฒนาตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและ SMEs รวมถึงนโยบายเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย BCG model โดยเฉพาะด้าน circular economy ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับของเหลือทาง การเกษตร เป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงการตลาด มีการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่มูลค่าด้วยนวัตกรรมการเกษตร และการแปรรูปอาหาร นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ด้วยแนวคิด 6G Food : Food for the Future

กรอบแนวคิดการวิจัยสำหรับ RAINS for Thailand Food Valley

เป้าหมาย : การเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยอาหารจากท้องถิ่นสู่สากล ตลอดจนความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนสำหรับ อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงไทย อุตสาหกรรมแปรรูปกลุ่มผัก ผลไม้ พืชไร่ และวัตถุดิบท้องถิ่นอื่นๆ

กรอบแนวคิดการวิจัยสำหรับ RAINS for Thailand Food Valley นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย

        การพัฒนาเชิงระบบของ RAINS for Thailand Food Valley นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยเน้นสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม เชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ การสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ครบวงจรตั้งแต่งานต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน สร้างการตลาดที่มี ผลกระทบสูงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของระบบการเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงการสร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่าย กลุ่มและคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ตามภาพ