โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการในการวิจัย” Research Methodology