Events Calendar

โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์”
Friday, April 05, 2019, 9:00AM - 5:00PM
Hits : 1745
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact คุณอนุธิดา แสงใส
  1. หลักการและเหตุผล

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมต่อโครงการวิจัยที่เสนอโดยบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัย ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์จะทำวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากภยันตรายอันเนื่องมาจากการวิจัย

        เนื่องจากการกำกับดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัย เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่น และยอมรับผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ในการนี้ คณาจารย์ ผู้วิจัย จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรอบรู้ในกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยที่เป็นสากล ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดโครงการโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ให้นักวิจัยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ เคารพสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และเพื่อให้นักวิจัยดำเนินงานวิจัยด้วยเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมวิจัย ตามหลักจรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งจะทำให้งานวิจัยดังกล่าวมีคุณค่าทั้งในเชิงวิชาการมีคุณค่าเชิงวิชาการ ถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล เป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

  1. วัตถุประสงค์

          1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

          2) เพื่อส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

  1. วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพัฒน์พงษ์ และอาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  1. กำหนดการ

 

กำหนดการอบรม ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562

เวลา

กิจกรรม

08.30 -08.45  น.

ลงทะเบียน

08.45-09.00 น.

พิธีเปิด

09.00-11.30 น.

บรรยายในหัวข้อ “หลักจริยธรรมการวิจัยในคน”

โดย ผศ.ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ และอาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11.30-12.00 น.

บรรยายในหัวข้อ “วิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน”

โดย นางสาวเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์

12.00-13.00 น.​

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30 น.

ประเด็นจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการวิจัยในคน: การวิจัยทางสังคมศาสตร์และกระบวนการบอกกล่าวเพื่อขอความยินยอม

โดย ผศ.ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ และอาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13.30-15.30 น.​

กิจกรรมกลุ่ม และอภิปรายผลกรณีศึกษา (Case Study)

โดย ผศ.ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ และอาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15.30-15.45

ตอบข้อซักถาม

15.45-16.00

กล่าวสรุปและปิดโครงการ

 

  1. สถานที่

          ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ สะพานกรุงธน

 

  1. คุณสมบัติผู้อบรม

          อาจารย์/ นักวิจัย/ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  รับจำนวน 100 คน

 

  1. การรับสมัคร

ผู้สนใจลงทะเบียนฝึกอบรม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

 

  1. ค่าลงทะเบียน

- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 1,500 บาท/ 1 ท่าน

- บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 2,000 บาท/ 1 ท่าน

 ค่าลงทะเบียนสำหรับค่าเอกสาร  อาหารกลางวัน และอาหารว่าง และใบรับรอง ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้

 

  1. การชำระเงิน

          โอนเงินผ่าน  ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา-การวิจัยและบริการวิชาการ เลขที่บัญชี 074-7-38110-1 เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562  โทร 02-160-1343-5

 

หมายเหตุ : หากจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 50 คน สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรม ทั้งนี้จะโอนเงินคืนกลับให้แก่ผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว

 Download เอกสารโครงการ

Location ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ สะพานกรุงธน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนในขณะนี้
http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/listregister